ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sitemizin genel kullanım şartları ve kuralları ile yasal sorumluluklarını içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.amavibyzey.com sitesi kullanılmadan önce dikkatle okunması gerekmektedir. Belirtilen şartların sizler için uygun olmaması halinde siteyi kullanmayınız. 1. Taraflar a) www.amavibyzey.com(“Site”) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve üyelik için sözleşme yapacağınız taraf TATLISU MAH. SERVER SK. MELİSA NO: 5 İÇ KAPI NO: 6 ÜMRANİYE/ İSTANBUL adresinde mukim ZEYNEP ÇETİNÖRGE(“AMAVIBYZEY”)’dir. Kullanıcı, Site’yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. Üye, AMAVIBYZEY’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak AMAVIBYZEY tarafından üyelikleri onaylanarakkabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme'nin konusu AMAVIBYZEY'in sahip olduğu internet sitesi www.amavibyzey.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 3.1. Üye, üyelik formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adres, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerinin kanunlar önünde doğru olduğunu, AMAVIBYZEY’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Üye’ye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla AMAVIBYZEY’in kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu üyelik sözleşmenin onaylanması ile AMAVIBYZEY’in yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini, kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul eder. 3.2. İnternet sitesinde satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca internet sitesinde geçerlidir. 3.3. AMAVIBYZEY, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme, gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar. 3.2. Üye, AMAVIBYZEY tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AMAVIBYZEY’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AMAVIBYZEY’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Üye www.amavibyzey.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 3.4. Üye, www.amavibyzey.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. www.amavibyzey.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin AMAVIBYZEY ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. AMAVIBYZEY’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. AMAVIBYZEY, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.amavibyzey.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.amavibyzey.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AMAVIBYZEY'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AMAVIBYZEY’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 3.9.AMAVIBYZEY’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, AMAVIBYZEY’in hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. www.amavibyzey.com internet sitesi yazılım ve tasarımı, ticari unvanlar, başlıklar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler ve sitede kullanılan tüm diğer materyaller, teknik verilerAMAVIBYZEY mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. AMAVIBYZEY tarafından www.amavibyzey.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. AMAVI BYZEY, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya AMAVIBYZEY’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) AMAVIBYZEY ve www.amavibyzey.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 3.13. www.amavibyzey.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.amavibyzey.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.14. AMAVI BYZEY, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.amavibyzey.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.15. AMAVI BYZEY, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 3.16. Taraflar,AMAVIBYZEY'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.17. AMAVIBYZEY, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya AMAVIBYZEY tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. AMAVIBYZEY üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 5. İhtilaflarin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığı anlamına gelir. Bu onaylamadan sonra kendisine gönderilen tüm ticari içerikli gönderilere muvafakati bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder ve işbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.